Imák

Ima Szent Janka közbenjárásáért

Istenünk, Atyánk,
áldalak és magasztallak Téged,
amiért nekünk adtad Szent Jankát,
aki mint nő, feleség, édesanya és orvos
felragyogtatta Evangéliumodat.
Köszönöm, hogy általa megtanítasz minket
minden emberi élet tiszteletére és befogadására.
Téged keresett, Urunk Jézus, és szolgálatodat,
amikor élethivatást választott,
amikor a házastársi szeretetben
az Egyház és az emberiség iránt táplált
szereteted jelévé vált,
amikor irgalmas szamaritánusként megállt
minden beteg, kicsiny és gyenge ember mellett,
amikor egészen odaadta magát,
hogy új életet adjon.
Kérlek, Istenünk, Szent Janka érdemeiért
és közbenjárására
add meg a kegyelmet, hogy....(saját kérés).
Szentlélek Úristen,
adj bátorságot és bölcsességet, hogy
növekedhessek a szeretetben, a szolgálatban
és életszentségben. Amen.

Litánia

Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Szent Mihály főangyal,
Szent József,
Szent Janka, aki annyira szeretted Istent,
aki telve voltál a Szűz Anya és a Rózsafüzér iránti szeretettel,
aki mélységesen szeretted Jézust az Eukarisztiában,
aki szeretted a gyermekeket,
aki mindenben Isten akaratát kerested,
aki bőkezű voltál a rászorulókkal,
aki elkötelezett voltál az imádságban,
aki életedet adtad az evangéliumért,
aki türelmes voltál a szenvedésben,
aki Jézussal egyesültél a kereszten,
aki meghívást kaptál a szentségi házasságra,
aki áldásként fogadtad a gyermekeket,
aki odaadóan gyógyítottad a betegeket,
aki tanúságot tettél az emberi élet szentségéről.
Szent Janak, az Egyház hűséges leánya, a hivatáskereső fiatalok segítője,
a jegyesek közbenjárója,
a tisztaság védelmezője,
a házaspárok támasza,
az édesanyák oltalmazója,
a kismamák őrzője,
a gyermekáldásra várók reménye,
a meg nem születettek védőszentje,
az özvegyek vigasztalója,
a betegséggel küszködő családok gyógyítója,
az orvosok pártfogója,
az életvédők példaképe,
a keresztény családok támogatója,

Légy irgalmas!
Uram, kegyelmezz nekünk!
Légy irgalmas!
Uram, hallgass meg minket!

Attól, hogy az imádságot elhanyagoljuk, Ments meg, Uram, minket!
Attól, hogy ne vegyünk észre Téged szegény és beteg embertársainkban,
Attól, hogy érzéketlenek legyünk mások szenvedéseire,
Attól, hogy önzőek legyünk,
Attól, hogy bizalmatlanok legyünk az isteni Gondviselés iránt,
Attól, hogy megsértsük az emberi méltóságot,
Attól, hogy tagadjuk azt, hogy az emberi élet a fogantatástól kezdődik,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Janka!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Élet Ura, köszönjük neked Szent Janka hősies tanúságtételét! Általa megtanítottad nekünk, hogy nincs nagyobb szeretet, mint életünket adni másokért. Szent Janka ezt tette, nem csak azzal, hogy megszülte utolsó gyermekét, hanem ahogyan élte mindennapjait, meghalva önmaga számára, hogy teljesen neked élhessen. Az ő közbenjárására add, hogy társadalmunk megértse az emberi élet sérthetetlenségét. Kérünk, tölts el minket is - hozzá hasonlóan - bátorsággal, hogy inkább merjük vállalni a szenvedést és a küzdelmet, mint hogy megtagadjunk Téged, és az emberi élet szentségét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki a Szentlélekkel egységben él és uralkodik mindörökké. Amen

Kilenced

Mennyei Atyánk! Te megajándékoztad Egyházadat Szent Jankával, aki fiatal korától kezdve lelkesen keresett téged, és a veled való találkozás vágya által hozzád vezette ifjú társait, akikkel együtt elkötelezték magukat a tanúságtévő cselekvésre, segítve és támogatva a betegeket és időseket. Hálát adunk neked ezért az ajándékért! Add, hogy az ő elkötelezett ifjúsága példát mutasson a ma élő fiatal testvéreinknek, hogy bátran adják oda életüket a te szolgálatodra és felebarátaik örömére!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

Jézusom, az emberiség megváltója! Te Szent Jankának küldetésül adtad, hogy orvosként téged látva a betegekben és a védtelenekben, enyhítse testi és lelki szenvedéseiket.
Hálát adunk neked, hogy szolgálód által megmutattad szenvedő testvéreink szolgálatának magasztosságát! Az ő példájára tégy minket nagylelkűvé, hogy enyhítsük testvéreink fájdalmát, akik keresztednek részesei!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

Szentlélek Úristen! Te pünkösdkor kiárasztottad egységet- és életet adó szeretetedet az Egyházra. Hálát adunk neked, hogy ezzel a szeretettel eltöltötted Szent Janka szívét is, aki mint feleség és anya tovább sugározta családja körében! Vonakodás nélkül közreműködött a te csodálatos teremtő terved megvalósításában, amikor elfogadta az új életeket, akiket házasságának gyümölcseiként rá bíztál, hogy megismerjenek és megszeressenek téged. Add, hogy a házastársak otthonaikat a hit és szeretet bölcsőjévé tegyék gyermekeik számára és ebből erőt merítve szívesen vállaljanak feladatokat az egyház közösségében.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek…

Uram! Te, aki szeretetből alkotsz minden élőt, nem hagytad magára Szent Jankát, amikor a te kifürkészhetetlen gondviselésed próbatételeként választás elé állítottad, hogy a saját vagy a méhében hordozott, általad ajándékozott új életet védelmezze és mentse. Az irántad való végtelen bizalom és az élet védelmének parancsa adott bátorságot és erőt számára, hogy a születendő élet melletti igenjével teljesítse be és koronázza meg anyai hivatását és így példaértékű keresztény életét. A Boldogságos Szűz Mária, a mi Urunk, Jézus Krisztus édesanyja és Szent Janka közbenjárására add, hogy az édesanyák készségesen és szeretettel fogadjanak minden szívük alatt megfogant életet! Segíts mindnyájunkat, hogy erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten, termékenyen közreműködjünk az élet tiszteletében és védelmében!

Szent Janka közbenjárására, kérünk, add meg a kegyelmet…

Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…

Szent Janka felajánló imája

Jézusom, ígérem neked,
hogy alávetem magam mindannak,
amit megengedsz, hogy történjen velem –
add meg csupán, hogy megismerjem
a te akaratodat!
Legédesebb Jézus,
végtelenül irgalmas Isten,
a lelkek leggyöngédebb Atyja –
különösen azoké, akik a leggyengébbek,
a legnyomorultabbak és a legbetegebbek,
s akiket különös gyengédséggel hordozol
isteni karjaid között –
hozzád jövök és kérem tőled, szeretetből,
a te Szent Szíved érdemei által:
azt a kegyelmet, hogy megértsem és mindig
teljesítsem szent akaratodat,
azt a kegyelmet, hogy bízzak benned,
azt a kegyelmet, hogy biztonságban pihenjek meg
szeretetteljes isteni karjaidban
most és az örökkévalóságban. Amen